Your search returned 116 results.

ப்ருந்தாரண்ய க்ஷேத்ர மாஹாத்ம்யம் : திருவல்லிகேணி ஸ்ரீபார்த்தஸாரதிஸ்வாமி ஸன்னிதி ஸ்தலபுராணம் Pruntāraṇya Kṣētra Māhātmyam : Tiruvallikēṇi Sri̅pārttasāratisvāmi San̲n̲iti Stalapurāṇam Pārttasaratisvāmi Tēvastāṇam

பார்த்தஸாரதிஸ்வாமி தேவஸ்த்தானம் திருவல்லிக்கேணி by Pārttasāratisvāmi Tēvasttān̲am Tiruvallikkēṇi.

Language: Sanskrit Language: Sanskrit Language: Tamil Publication details: Madras Parthasarathyswamy Devasthanam Other title: ப்ருந்தாரண்ய க்ஷேத்ரமாஹாத்ம்யம் : ஸ்தலபுராணம் Other title: Pruntāraṇya Kṣētramāhātmyam : Stalapurāṇam.Availability: No items available : Damaged (1).

ஸ்ரீவீக்ஷாரண்ய க்ஷேத்ர மாஹாத்ம்யம் : திருவள்ளுர் ஸ்ரீவீரராகவஸ்வாமி ஸந்நிதி ஸ்தலபுராணம் Sri̅vi̅kṣāraṇya Kṣētra Māhātmyam : Tiruvaḷḷur Sri̅vi̅rarākavasvāmi Sanniti Stalapurāṇam Tamil̲ Urai El̲utiyavar Kiruṣṇamācāryasvāmi

கிருஷ்ணமாசாரி by Kiruṣṇamācāri [comm.].

Language: Sanskrit Language: Sanskrit Language: Tamil Publication details: திருவள்ளூர் ஸ்ரீபுரிசைநடாதூர் கிருஷ்ணமாசாரி 1966 Publication details: Tiruvaḷḷu̅r Sri̅puricainaṭātu̅r Kiruṣṇamācāri 1966Other title: ஸ்ரீவீக்ஷாரண்யக்ஷெத்ர மாஹாத்ம்யம் Other title: Sri̅vi̅kṣāraṇyakṣetra Māhātmyam.Availability: Items available for loan: French Institute of PondicherryCall number: PUR-STOT 0456 (1).

तिरुवियलूर्प्पुराणम् Tiruviyalu̅rppurāṇam Co. Veluccāmik Kavirāyar Avarkaḷal Iyayar̲r̲apper̲r̲a Tottirattuṭan̲ Tamiz̲ Moz̲ippeyarppum ; Nā. Kiruṣṇa Cāstrikalāl Vaṭa Moz̲i Mu̅lamum

किरुष्णचास्तिरि, ना. तिरुञाऩचम्पन्तर् वेलुच्चामिक् कविरायर्, चो. by Kiruṣṇacāstiri, Nā [ed.] | Tirun͂ān̲acampantar. Tiruviyalu̅rt Tevāram | Veluccāmik Kavirāyar, Co [tr.].

Language: Sanskrit Language: Sanskrit Language: Tamil Publication details: कुम्पकोणम् चारता विलास पिरस् 1933 Publication details: Kumpakoṇam Cāratā Vilāsa Piras ; 1933Availability: No items available : Damaged (1).

ശിവരാത്രിമാഹാത്മ്യം : സംശോധിതസംസ്കരണം Śivarātrimāhātmyaṃ : Saṃśōdhitasaṃskaraṇaṃ Prasādhakan Ke. Rāghavan Piḷḷa

by Raghavan Pillai, K [ed.].

Series: Kēraḷa Sarvakalāśālā Bhāṣāgranthāvali ; Aṅkaṃ 113 | Kerala University Malayalam series ; no. 113 Language: Malayalam Publication details: Tiruvanantapuraṃ [Trivandrum] Manuscripts Library ; 1963, 1139Other title: ശിവരാത്രിമാഹാത്മ്യം : critical edition/ edited by K. Raghavan Pillai Other title: Śivarātrimāhātmyaṃ : critical edition/ edited by K. Raghavan Pillai.Availability: Items available for loan: French Institute of PondicherryCall number: COLL 075 (113) (1).

திருக்கல்லங்குறிச்சி ஸ்ரீ கலியுகப் பெருமாள் தலப் பிரபந்தம் Tirukkallaṅkur̲icci Sri̅ Kaliyukap Perumāḷ Talap Pirapantam Ar̲ivān̲anta Aṭikaḷ Iyar̲r̲iyatu

அறிவானந்த அடிகள் by Ar̲ivān̲anta Aṭikaḷ.

Language: Tamil Publication details: 1938 Publication details: 1938; Availability: Items available for loan: French Institute of PondicherryCall number: TA LIT-MOD 0100 (1).

திருத்தணிகை க்ஷேத்திர மகாத்மியம் என்னும் தணிகை புராண வசனம் Tiruttaṇikai Kṣēttira Makātmiyam En̲n̲um Taṇikai Purāṇa Vacan̲am Ta. Pu. Murukēca Nāyakar El̲autiyatu

முருகேச நாயகர், த. பு. by Murukēca Nāyakar, Ta. Pu | . Taṇikai Purāṇa Vacan̲am.

Edition: 3. Patippu Language: Tamil Publication details: திருத்தணிகை எ. கெ. செங்கல்வராய செட்டியார் அண்டு சன்ஸ் 1950 Publication details: Tiruttaṇikai E. Ke. Ceṅkalvarāya Ceṭṭiyār Aṇṭu Can̲s ; 1950Availability: Items available for loan: French Institute of PondicherryCall number: TA PUR 0033 (1).

திருக்கோட்டியூர் க்ஷேத்திர மஹத்துவம் : ஸ்ரீபிர்மாண்ட புராணத்திலும் ஸ்ரீபிர்மகைவர்த்தத்திலும் சொல்லப்பட்டது Tirukkōṭṭiyu̅r Kṣēttira Mahattuvam : Sri̅pirmāṇṭa Purāṇattilum Sri̅pirmakaivarttattilum Collappaṭṭatu A. Rākavāccār Svāmi Mol̲ipeyarttatu

ராகவச்சார் ஸ்வாமி, அ. by Rākavaccār Svāmi, A [tr.].

Language: Sanskrit Language: Tamil Publication details: சிவகங்ககை சிவகங்கை தேவஸ்தானம் 1954 Publication details: Civakaṅkakai Civakaṅkai Tēvastān̲am ; 1954Availability: Items available for loan: French Institute of PondicherryCall number: TA PUR 0080 (1).

திருவிடைமருதூர்த்தலவரலாறு கல்வெட்டு Tiruviṭaimarutu̅rttalavaralār̲u Kalveṭṭu Pon̲. Cuppiramaṇiya Piḷḷaiyāl El̲utappaṭṭu ; Ta. Ca. Mi̅n̲āṭcicuntaram Piḷḷaiyāl Pārvaiyiṭappaṭṭu Patippikkapper̲r̲atu

சுப்பிரமணிய பிள்ளை, பொன். மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளை, த. ச. by Cuppiramaṇiya Piḷḷai, Pon̲ | Mi̅n̲āṭcicuntaram Piḷḷai, Ta. Ca [ed.].

Series: Sri̅makāliṅkasvāmi Tēvastān̲a Veḷiyi̅ṭu ; 2 Language: Tamil Publication details: திருவாவடுதுறை ஸ்ரீ மகாலிங்கஸ்வாமி தேவஸ்தானம் 1954 Publication details: Tiruvāvaṭutur̲ai Sri̅ Makāliṅkasvāmi Tēvastān̲am ; 1954Availability: Items available for loan: French Institute of PondicherryCall number: TA PUR 0088 (1).

வில்வாரணிய க்ஷேத்திரமாகிய திருத்தருப்பூண்டி மான்மியம் Vilvāraṇiya Kṣēttiramākiya Tiruttaruppu̅ṇṭi Mān̲miyam Va. Ta. Cuppiramaṇiya Piḷḷai El̲utiyatu

சுப்பிரமணிய பிள்ளை, வ. த. by Cuppiramaṇiya Piḷḷai, Va. Ta.

Edition: 2. Patippu Language: Tamil Publication details: சென்னை திருப்பதி ஸ்ரீ மஹந்து அச்சுக்கூடம் 1929, விபவ Publication details: Cen̲n̲ai Tiruppati Sri̅ Mahantu Accukku̅ṭam ; 1929, VipavaOther title: திருத்தருப்பூண்டி மான்மியம் Other title: Tiruttaruppu̅ṇṭi Mān̲miyam.Availability: Items available for loan: French Institute of PondicherryCall number: TA PUR 0089 (1).

திருநறையூர் தல வரலாறு : நாச்சியார் கோவில் Tirunar̲aiyu̅r Tala Varalār̲u : Nācciyār Kōvil Kārai. Nā. Sri̅kānta Rāmānujar El̲autiyatu

ஸ்ரீகாந்தராமாநுஜர், காரை. நா. by Sri̅kāntarāmānujar, Kārai. Nā.

Language: Tamil Publication details: நாச்சியார்கோவில் ஸ்ரீநிவாசபெருமாள் தேவஸ்தான வெளியீடு 1955 Publication details: Nācciyārkōvil Sri̅nivācaperumāḷ Tēvastān̲a Veḷiyi̅ṭu ; 1955Availability: Items available for loan: French Institute of PondicherryCall number: TA PUR 0090 (1).

திருச்செங்காட்டங்குடி ஸ்ரீஉத்தராபதீஸ்வரர் கோயில் வரலாறு : கணபதீச்சரம் : தேவாரப் பாடல் பெற்றது Tirucceṅkāṭṭaṅkuṭi Sri̅uttarāpati̅svarar Kōyil Varalār̲u : Kaṇapati̅ccaram : Tēvārap Pāṭal Per̲r̲atu R. Pan͂canatam Piḷḷai El̲autiyatu

பஞ்சநதம் பிள்ளை, R. by Pan͂canatam Piḷḷai, R.

Language: Tamil Publication details: திருச்செங்காட்டங்குடி தேவஸ்தான வெளியீடு 1957 Publication details: Tirucceṅkāṭṭaṅkuṭi Tēvastān̲a Veḷiyi̅ṭu ; 1957Availability: Items available for loan: French Institute of PondicherryCall number: TA PUR 0091 (1).

சுசீந்திரத்தலபுராணம் Cuci̅ntirattalapurāṇam Muttamil̲kkavi Avarkaḷ Iyar̲r̲iyatu : Vēṅkaṭacuppup Piḷḷai Avarkaḷāl Paricōtikkappaṭṭatu ; Mu. Nallacivan̲ Piḷḷaiyavarkaḷāl Patippikkappaṭṭatu

முத்தமிழ்க் கவிராயர் நல்லசிவன் பிள்ளை, மு. வேங்கடசுப்புப் பிள்ளை by Muttamil̲k Kavirāyar | Nallacivan̲ Piḷḷai, Mu [ed.] | Vēṅkaṭacuppup Piḷḷai [ed.].

Language: Tamil Publication details: சென்னை இந்து யூனியன் அச்சியந்திரசாலை 1895 Publication details: Cen̲n̲ai Intu Yu̅n̲iyan̲ Acciyantiracālai ; 1895Availability: Items available for loan: French Institute of PondicherryCall number: TA PUR 0133 (1).

திரிசூலபுர மாகாத்மியம் Tiricu̅lapura Mākātmiyam Vicuvanātaprahmacāriyāl Mol̲ipeyarkkapper̲r̲atu

விசுவநாதப்ரஹ்மசாரி by Vicuvanātaprahmacāri [tr.].

Language: Tamil Publication details: திருவண்ணாமலை ஸ்ரீரமணாச்ரமம் 1946 Publication details: Tiruvaṇṇāmalai Sri̅ramaṇācramam ; 1946Availability: Items available for loan: French Institute of PondicherryCall number: TA PUR 0181 (1).

சங்கரநாராயண சுவாமி கோயிற்புராணம் Caṅkaranārāyaṇa Cuvāmi Kōyir̲purāṇam Ci̅vaḷamār̲a Pāṇṭiyan̲ārāl Ceyyapper̲r̲atu ; Muttuvi̅rappak Kavirājar Iyar̲r̲iya Mun̲n̲ār̲u Carukkaṅkaḷōṭum ; Mu. Rā. Aruṇācalak Kavirājar Iyar̲r̲iya Arumpatavuraiyōṭum Curukkavacan̲attōṭum Ku̅ṭiyatu

சீவலமாற பாண்டியனார் அருணாசலக் கவிராயர், மு. ரா. முத்துவீரக் கவிராயர் by Ci̅valamār̲a Pāṇṭiyan̲ār | Aruṇācalak Kavirāyar, Mu. Rā [comm.,notes] | Muttuvi̅rak Kavirāyar.

Edition: 5. Patippu Language: Tamil Publication details: தென்காசி ஸ்ரீ மீனாக்ஷி பிரஸ் 1948 Publication details: Ten̲kāci Sri̅ Mi̅n̲ākṣi Piras ; 1948Availability: Items available for loan: French Institute of PondicherryCall number: TA PUR 0189 (1).

பழனித் தல வரலாறும் திருக்கோயில் வழிபாடும் Pal̲an̲it Tala Varalār̲um Tirukkōyil Val̲ipāṭum

Language: Tamil Publication details: பழனி ஸ்ரீ தண்டயுதபாணி தேவஸ்தானம் 1958 Publication details: Pal̲an̲i Sri̅ Taṇṭayutapāṇi Tēvastān̲am ; 1958Availability: Items available for loan: French Institute of PondicherryCall number: TA PUR 0193 (1).

சேதுநாட்டுத் திருமருதூர் தலபுராணம் Cētunāṭṭut Tirumarutu̅r Talapurāṇam

சிற்றம்பல அய்யர் by Cir̲r̲ampala Ayyar.

Language: Tamil Publication details: இராமநாதபுரம் ஸ்ரீ இராமநாதன் பிரஸ் 1954 Publication details: Irāmanātapuram Sri̅ Irāmanātan̲ Piras ; 1954Availability: Items available for loan: French Institute of PondicherryCall number: TA PUR 0197 (1).

ஸ்ரீ முன்னேஸ்வர வரலாறு Sri̅ Mun̲n̲ēsvara Varalār̲u Pā. Civarāmakiruṣṇa Carmā

சிவராமகிருஷ்ண சர்மா, பா by Civarāmakiruṣṇa Carmā, Pā.

Language: Tamil Publication details: Colombo The Colombo Co-operative Printers Society ; 1968Other title: The history of Sri Munneswaran Temple/ B. Sivarama Krishna Sarma.Availability: Items available for loan: French Institute of PondicherryCall number: TA PUR 0493 (1).

ஸ்ரீ இராமேஸ்வரம்-தனுஷ்கோடி தல வரலாறு : ஸ்தல சம்பந்தமான படங்களுடன் Sri̅ Irāmēsvaram-Tan̲uṣkōṭi Tala Varalār̲u : Stala Campantamān̲a Paṭaṅkaḷuṭan̲ A̅ciriyar A. Uttaṇṭarāman̲

உத்தண்டராம பிள்ளை, அ. by Uttaṇṭarāma Piḷḷai, A.

Language: Tamil Publication details: இராமேசுவரம் ஸ்ரீ இராமநாதசுவாமி தேவஸ்தான வெளியீடு 1968 Publication details: Irāmēcuvaram Sri̅ Irāmanātacuvāmi Tēvastān̲a Veḷiyi̅ṭu ; 1968Availability: Items available for loan: French Institute of PondicherryCall number: TA PUR 0401 (1).

ஸ்ரீ விஸ்வநாத மகாலிங்கர் கோயில் : தல வரலாறு Sri̅ Visvanāta Makāliṅkar Kōyil : Tala Varalār̲u Na. Cōmayāju̅lu

சோமயாஜுலு, ந. by Cōmayājulu, Na.

Language: Tamil Publication details: திருநெல்வேலி மீனா பதிப்பகம் 1969 Publication details: Tirunelvēli Mi̅n̲ā Patippakam ; 1969Availability: Items available for loan: French Institute of PondicherryCall number: TA PUR 0412 (1).

விருத்தாசல புராணம் : மூலமும் உரையும் Viruttācala Purāṇam : Mu̅lamum Uraiyum N͂ān̲ak Ku̅ttar

ஞானக் கூத்தர் by N͂ān̲ak Ku̅ttar.

Language: Tamil Publication details: [s.l] ஸ்ரீ குமாரதேவர் மடத்து வெளியீடு Publication details: [s.l] Sri̅ Kumāratēvar Maṭattu Veḷiyi̅ṭu Availability: Items available for loan: French Institute of PondicherryCall number: TA PUR 0418 (1).

Powered by Koha